Tlf. 988 46 58 83    |    Fax 988 46 58 63   |   concello@vilardesantos.com

Convocatoria para a contratación laboral dun chofer de tractor con rozadora 2017

12/04/2017 - Bandos e Anuncios

1.- Número de prazas: 1.
2.- Denominación: chofer de tractor con rozadora.
3.- Modalidade de contratación: contratación laboral temporal para obra ou servizo determinado.
4.- Xornada: 40 horas/semana (luns a venres).
5.- Sistema de selección: concurso de méritos.
6.- Duración do contrato: ata o 31/12/2017
7.- Prazo e lugar de presentación de solicitudes: 5 días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP, no Rexistro Xeral do Concello, en horario de 9.00h a 14.30h (se o día en que finalice o prazo de presentación das instancias fose sábado ou día inhabil, o prazo finalizará o primeiro día hábil seguinte).
8.- O texto íntegro das bases de selección está publicado no taboleiro de anuncios do concello e nesta WEB
 
Toda a información deste concurso dispoñible no PERFIL DO CONTRATANTE


    GDR10 - Limia Arnoia
    (C) Vilar de Santos - Aviso Legal
    Tel 988 465 883 Fax 988 465 863 concello@vilardesantos.com
    Programación e Deseño Web:
    Ainet Consulting